Privacy

Privacyreglement Vliegclub Twente (versie 19 mei 2018)

Inleiding

Dit Privacyreglement Vliegclub Twente is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vliegclub Twente verwerkt van haar leden en donateurs. Wanneer je lid of donateur wordt van Vliegclub Twente, of om een andere reden persoonsgegevens aan Vliegclub Twente verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyreglement te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyreglement door te lezen Wij zullen minimaal eens per jaar het Privacyreglement evalueren en indien nodig bijstellen.

1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Vliegclub Twente, KvK nummer 40073440. Het bestuur is bereikbaar via secretaris@vliegclubtwente.nl

2. Welke gegevens verwerkt Vliegclub Twente en met welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt in de genoemde systemen:

Persoonsgegevens Systeem
Geboortedatum Vlucht- planning en registratie (AGR), Website, Twente Airport, Inschrijfformulier, Administratie (Reeleezee), Syllabus
Geslacht Vlucht- planning en registratie (AGR), Website, Twente Airport, Inschrijfformulier, Administratie (Reeleezee), Syllabus
Adres Vlucht- planning en registratie (AGR), Website, Twente Airport, Inschrijfformulier, Administratie (Reeleezee), Syllabus
E-mail adres Vlucht- planning en registratie (AGR), Website, Twente Airport, Inschrijfformulier, Administratie (Reeleezee), Syllabus
Telefoonnummer Vlucht- planning en registratie (AGR), Website, Twente Airport, Inschrijfformulier, Administratie (Reeleezee), Syllabus
Informatie betreffende het vliegen (zoals Brevet informatie, Medical) Vlucht- planning en registratie (AGR), Syllabus, logboeken

 

2.2 Vliegclub Twente verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden ten behoeve van certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;

b) het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Vliegclub Twente;

c) het afwikkelen van betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, en andere afgenomen diensten of goederen;

d) informatie betreffende het vliegen wordt gebruikt om inzichtelijk te maken wie over welke brevetten beschikt, of je medisch goedgekeurd bent, of er beperkingen zijn en andere voor het vliegen belangrijke informatie die gecontroleerd moet kunnen worden;

e) het regelen van de toegangscontrole en identificatie Airport Twente;

f) afstemming inzake een eventuele vliegopleiding die gevolgd wordt bij de NAV.

3. Bewaartermijnen Vliegclub Twente verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd uit de bestanden. Dit met uitzondering van de vliegstatistiek, en de financiële administratie vanwege de bewaarplicht vanuit andere wet- en regelgeving. Daar is de bewaartermijn 10 jaar. De informatie opgenomen in logboeken wordt niet verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Vliegclub Twente passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Vliegclub Twente gebruik van diensten van derden, de zogenoemde verwerker. Vliegclub Twente sluit met deze partijen een verwerkersovereenkomst.

5. Inzage

5.1 Het is mogelijk om (na inloggen) op het ledengedeelte van de website van Vliegclub Twente, vlucht- planning en registratiesysteem je gegevens in te zien. Sommige gegevens kunnen door leden zelf gewijzigd worden. Via de ledenadministratie (secretaris@vliegclubtwente.nl) van Vliegclub Twente kun je een verzoek indienen om andere persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vliegclub Twente zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst over de uitkomst informeren;

5.2 Wanneer je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (secretaris@vliegclubtwente.nl), tevens functionaris gegevensbescherming. 

5.3 Wanneer je klachten hebt over de wijze waarop Vliegclub Twente je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je je wenden tot de voorzitter van de Vliegclub Twente voorzitter@vliegclubtwente.nl.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyreglement kunnen worden gericht aan de secretaris van de Vliegclub Twente secretaris@vliegclubtwente.nl.

6. Wijzigingen Dit Privacyreglement wordt minimaal 1 maal per jaar geactualiseerd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Over aanpassingen worden leden per mail geïnformeerd.